Ordensreglement

 

  1. Al kørsel på områdets veje skal ske med forsigtighed af hensyn til legende børn.Fartgrænsen er vedtaget til 30 Km. Grundet vejenes beskaffenhed.

 

  1. Afbrænding af haveaffald og lignende er ikke tilladt ifølge Politivedtægten.

 

  1. Græsslåning med motorklipper og savning med motorsav er ikke tilladt lørdag fra Kl. 17:00 til søndag Kl. 17:00 i månederne juni juli og august

 

  1. Det påhviler grundejeren at holde grunden i ryddelig stand, samt slå græsset to gange årligt. En gang inden 8. maj og anden gang inden 15. juli. Såfremt dette ikke overholdes, kan foreningen foranledige arbejdet udført for grundejerens regning eller overdrage opgaven til Aalborg Kommune.

 

  1. Det henstilles til grundejerne ikke at have materialer og lignende liggende på fortovet; undtagen i det tidsrum, hvor der bygges.

 

  1. I henhold til lov nr. 380 af 26/6 1969 er det forbudt i byer og områder med bymæssig bebyggelse at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser, der er åben for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, blot fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale.

 

Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at den ikke strejfer om.

Det påhviler også besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade.

  1. Træer og buske langs vejene skal holdes klippede, således at de ikke går mere end 1 meter ud fra skel. Endvidere må der ikke forefindes beplantning på grundene, der overstiger en højde på 3 meter. Beplantningen i skel må ikke overstige 180 cm.

 

  1. Det henstilles til medlemmerne at kontakte bestyrelsen vedrørende tilladelse til opmagasinering af materialer uden for egen matrikel.

 

  1. Sankekort til sankning af brænde i fredskoven kan løses ved bestyrelsen, det er ikke tilladt at fælde uden anvisning fra bestyrelsen.

 

  1. Afvigelser fra dette regelsæt er kun muligt med bestyrelsens skriftlige godkendelse.

 

Ordensreglementet er udfærdiget med hjemmel i Vedtægterne § 2.4 og § 8.2 samt § 17.2 og 3

Udfærdiget af Finn Thorden